Disclaimer

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en prijsveranderingen.

Leveringsvoorwaarden webshop

Totstandkoming overeenkomst

Op de website registreer je jezelf en kun je de gewenste artikelen selecteren en bestellen. De registratie dient volledig te zijn en op waarheid te berusten. Met het verzenden van het bestelformulier wordt de bestelling geplaatst en komt de overeenkomst tot stand. Met het plaatsen van de bestelling ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden van Fotowereld.

Prijzen

Alle aangegeven prijzen op deze website zijn in euro inclusief BTW. Alle aanbiedingen/ afbeeldingen/ prijzen zijn onder voorbehoud van type/ scan fouten, minimale kleurverschillen door weergave op internet en/of wijzigingen door de fabrikant. Het kan voorkomen dat je een artikel hebt besteld en dat dit niet meer leverbaar is. Mocht dit het geval zijn, dan stellen we je daar zo snel mogelijk (per email) van op de hoogte. Fotowereld biedt je in overleg een advies aan, anders komt de bestelling te vervallen en wordt jouw betaling retour gestort.

Garantie en aansprakelijkheid

Fotowereld is verantwoordelijk voor de door haar getoonde en geleverde artikelen en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Fotowereld het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde artikel. Fotowereld bepaalt de wijze van reparatie / herstel en verzending. Indien wordt besloten tot vervanging van het artikel, dien je binnen 2 maanden een nieuwe keus te maken. De genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, wanneer (zonder schriftelijke toestemming van Fotowereld) jij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen, door verwaarlozing, het gekochte hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, ander aanmerkelijke schuld van de koper of normale slijtage. Indien vast komt te staan dat Fotowereld toch aansprakelijk zou zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het netto factuur bedrag (factuurwaarde minus de BTW, eventuele andere overheidsheffingen en overige netto prijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten) van de bestelling.

Overmacht

Fotowereld is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de koper indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt onder andere en in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Fotowereld en transportstagnatie.

Film ontwikkeling

Fotowereld is niet aansprakelijk voor fouten die tijdens het ontwikkelen van film ontstaan. Ontwikkelen van film is handwerk en kan in zeer zeldzame gevallen misgaan.
Wanneer het misgaat, vergoedt Fotowereld de ontwikkelkosten en mag er een nieuwe film worden uitgekozen.

Privacy

De gegevens die door jou aan Fotowereld worden verstrekt zullen op geen enkele wijze aan derden worden doorgegeven of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Ze worden enkel gebruikt voor verzending van het gekochte artikel of om contact met je op te nemen over je bestelling.

Copyright

Fotowereld is een geregistreerd handelsmerken. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming teksten en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal Fotowereld juridische stappen ondernemen.

Alle rechten voorbehouden aan Fotowereld

De algemene voorwaarden van Fotowereld zijn gedeponeerd in het Handelsregister te Utrecht. Fotowereld

Uitverkocht We sturen je een mailtje als we dit artikel weer op voorraad hebben.